Wavefoil Case study

Utfordringen

Skip som går i store bølger, slik de vi svært ofte har langs norskekysten, opplever mange ganger over 30% tilleggsmotstand av dette. I tillegg til å være kostbart så er dette ubehagelig for passasjerer og mannskap. Bølgefoiler har vært anerkjent å kunne redusere både drivstofforbruk

Løsningen

Wavefoils patentsøkte løsning gjør det mulig å utstyre skip med inntrekkbare bølgefoiler.  Oppfinnelsen har skapt stor interesse blant redere og utstyrsleverandører i næringen, og er nå under verifisering.

Wavefoil muliggjør bølgefoiler på skip

år med forskning

god ide

%

Snittbesparelse i drivstoff

%

færre sjøsykedøgn

Prinsippet bak bølgefoiler har vært kjent i over 160 år, og medgründer Eirik Bøckmann skrev sin doktorgrad om effekten av slike. Daværende student, Audun Yrke, fikk et eureka-øyeblikk da han tenkte på problemstillingen, og kom opp med et løsningsforslag som løste problemene som alltid hadde vært med slike foiler — de var ekstra motstand i stille vann, og en sikkerhetsrisiko i enorme bølger.

CoFounder investerte i selskapet ved årskiftet 2016-2017, og har tatt ansvar for å finansiere utviklingsarbeidet. Gründerene har selv ledet selskapet, og har brukt CoFounder som aktiv rådgiver i alt fra daglige spørsmål, til mer strategiske avgjørelser.  Sammen med gründerene har vi fått på plass et stort utviklingsprosjekt fra Norges Forskningsråd, og ser nå etter kunder som ønsker å ha verdens beste skip i bølger.

«There is no doubt that this is of interest for smaller passenger vessels where comfort is important, including yachts»

— Espen Øino, Superyacht designer

Fantastiske resultat

Sammen med gründerene er vi nå godt i gang med å utvikle en løsning på et 160 år gammelt problem. Løsningen vil gi betydelige drivstoffbesparelser hos skip, noe som er viktig både fra et økonomisk, men også et miljømessig, perspektiv, hvilket gjør arbeidet svært meningsfylt.

En smart løsning på et 160 år gammelt problem

Vil du jobbe med oss?

Wavefoil Case study

The Challenge

Ships moving in large waves often see as much as 30% increased drag due to the waves tossing heaving the ship up and down. In addition to being a costly problem, it is also uncomfortable for passengers and crew. Wavefoils have been known to both reduce fuel consumption as well as making the journey more comfortable.

The solution

Wavefoil’s patent pending solution enables the construction of modules placed inside the hull of almost any ship. The modules make it possible to have retractable wavefoils in the bow – only deployed when their help is needed, and safely stowed away when either in very rough seas, or very calm waters.

Enabling wavefoils on ships

Years of research

Good idea

%

Average fuel savings

%

Fewer days of seasickness

The principle behind wavefoils has been well known for a long time, and one of the founders – Eirik Bøckmann – wrote his doctor’s thesis on the effect of such foils. Student at the time, Audun Yrke, had an Eureka-moment when he thought up a solution that could actually enable ships to carry the foils, and to make them retractable.

CoFounder invested in the company around new year 2016-2017. The founders have led the company themselves and have used CoFounder as an active advisor in matters relating to daily doings and also more strategic matters; financing, partnerships, and so on. Together with the founders we have landed a large research project that will verify the assumptions behind the technology.

«There is no doubt that this is of interest for smaller passenger vessels where comfort is important, including yachts»

— Espen Øino, Superyacht designer

Amazing results

Together with the founders we are now well on the way to developing the solution to this old problem. The solution will reduce the fuel consumption of ships moving in waves by a large amount, and is much awaited by the industry.

A smart solution to a 160 year old problem

Want to work with us?